Tin tức

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố


1110-KH-DUSXD - Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố


[Quay lại]