Tin tức

Kế hoạch số 54-KH/ĐUK của Đảng Ủy khối các cơ quan thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành Ủy Đà Nẵng

Kế hoạch số 54-KH/ĐUK của Đảng Ủy khối các cơ quan thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành Ủy Đà Nẵng về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


54-KH-DUK NQ 08


[Quay lại]