Tin tức

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng


Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ


[Quay lại]