Tin tức

Thể lệ và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Thể lệ và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương


Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022)

[Quay lại]