Tin tức

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31-5-2021 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021


UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31-5-2021 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8-6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” (The Ocean: Life and Livelihood), với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 có chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ- CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đề ra mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, quận, huyện, đoàn thể triển khai Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 với các thông điệp truyền thông về Tuan lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 qua hệ thống áp phích, pano, cờ phướn trên các tuyến đường của thành phố, các địa điểm công cộng.

Đồng thời, phối hợp với báo, đài địa phương tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hường ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Phối hợp với các lực lượng tổ chức thành công Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang năm 2021 theo kịch bản diễn tập đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 10-5-2021 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện phối hợp thực hiện hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan theo chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và phô biên các quy định của pháp luật về lĩnh vực thủy sản, chủ trương, chính sách về phát triển thủy sản, chống khai thác IUU... với các nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp với người dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang huy động các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện tàu thuyền và người dân kỉnh doanh hoạt động trong khu vực tổ chức các đợt tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các bờ kè, cầu cảng, chợ Đầu mối thủy sản, các kho bãi, nhà xưởng... để hưởng ứng sự kiện khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Thành đoàn Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2021. Tổ chức ra quân làm sạch bãi biển tại các bãi biển trên địa bàn thành phố khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Chỉ đạo cho các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên website, fanpage của đơn vị; tổ chức tập huấn, sinh hoạt chi đoàn về Tuấn lễ Biển và Hải đảo.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo, đài thành phố xây dựng, tăng thời lượng phát sóng phim phóng sự, tài liệu với chủ đề về bảo vệ môi trường biển, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học biển, chủ quyền biển đảo... Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Tổ chức viết bài, đưa tin về chủ quyền biển đảo, biến đổi khí hậu, các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố trực tiếp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trước cơ quan, công sở từ ngày 1-6 đến ngày 10-7-2020. Căn cứ nhiệm vụ của ngành, các cơ quan, ban ngành tổ chức các hoạt động cụ thể để tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

UBND thành phố cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ tiếp tục triển khai quán triệt nội dung Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18-2-2019 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Luật Biển Việt Nam.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 phù hợp với quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyên, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

Tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhưng thiết thực trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nhằm hưởng ứng Tuân lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021như: phát động các phong trào thi đua hạn chế sử dụng chất thải nhựa; cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển bằng hành động thiết thực như thu gom xử lý chất thải, rác thải xung quanh khu vực mình sinh sông, không thải rác thải nhựa ra môi trường…; vệ sinh môi trường tại các bãi biển, khu đất trống ven biển không đàm bảo mỹ quan.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện có kế hoạch kiểm soát và xử lý các loại chất thải, rác thải, rác thải nhựa từ các sông, ao hồ và kiểm soát chất các nguồn chất thải ra môi trường biển Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

THÁI BÌNH (https://danang.gov.vn/pt/chi-tiet?id=44007&_c=9)


[Quay lại]